Regulamin świadczenia usług prawniczych

Wersja z dnia 14 listopada 2022 roku.

Strona Internetowa – www.newlife-poland.com.

New Life – New Life spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą i adresem w Warszawie (Polska) przy ulicy Złotej 59, kod pocztowy 00-120, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 612328, NIP 5252654867, REGON 364181525, wysokość kapitału zakładowego – 5 000,00 złotych.

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, albo osoba prawna, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę świadczenia usług prawniczych z New Life.

Umowa – umowa świadczenia usług prawniczych między New Life a Klientem.

Usługa – dostępna na Stronie Internetowej usługa prawnicza, będąca przedmiotem Umowy.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z postanowieniami niniejszego regulaminu, jest New Life. Dane osobowe, przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza New Life, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia.

2. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Stronie Internetowej oznacza, że New Life będzie świadczyła Klientowi Usługę na warunkach, które znajdują się w Umowie.

3. Zadania Klienta New Life będzie wykonywała przez swoich pracowników lub przez osobę trzecią. New Life ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osoby trzecie, którym powierzyła wykonanie poszczególnych czynności na rzecz Klienta.

4. Za świadczenie Usługi Klient płaci New Life wynagrodzenie.

5. Wynagrodzenie za Usługę New Life będzie otrzymywała gotówką, przez opłatę kartą bankową lub przelewem na konto bankowe.

6. Dane dla przelewu.
Odbiorca: New Life sp. z o.o.
Adres: 00-120 Warszawa ul. Zlota 59
IBAN: PL19109020110000000132536486
BIC: WBKPPLPP
Bank: Bank Zachodni WBK S.A.
Koszty wysłania przelewu: OUR
Tytuł przelewu: umowa swiadczenia uslug prawniczych
Waluta przelewu: euro, EUR

7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, jeśli:
a) któraś ze stron nie wywiązuje się z terminów określonych w Umowie;
b) New Life nie wykonuje powierzonych jej zadań;
c) Klient nie uiszcza wynagrodzenia na rzecz New Life w określonej wysokości lub w określonym terminie.

8. Klient, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, poniesionych przez New Life do chwili odstąpienia od Umowy. New Life ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. New Life dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu.

9. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

10. Regulamin został sporządzony w językach polskim i rosyjskim.

Правила оказания юридических услуг